۱۳۹۴-۰۵-۱۴

یادداشتی کوتاه درباره حفظ البدن

در تابستان ۱۳۹۰ش ویراسته نخست حفظ البدن تألیف فخر رازی دانشمند سده ششمی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران منتشر شد. قرار بود تجدید چاپ آن در همان سال انجام شود که با بروز تنگناهای اقتصادی کشور در بوته تعویق افتاد. مقرر است ویراسته دوم با […]
۱۳۹۴-۰۵-۱۴

راز رازگونگی رازی

محمد بن زکریاى رازى از آغاز دبستان براى گوش دانش‌آموزان نام آشناست. بیشتر ایرانیان با سه ویژگىِ: اهل رى بودن، کاشف الکل بودن و پزشکى با دو شاهکارِ الحاوى فی الطب و المنصورى فی الطب او را مى‌شناسند و همین. درنگ‌پذیر اینکه آشکار نیست کدام شیر پاک خورده‌ای نظریه کاشف […]
۱۳۹۴-۰۵-۱۴

راز رازگونگی رازی

محمد بن زکریاى رازى از آغاز دبستان براى گوش دانش‌آموزان نام آشناست. بیشتر ایرانیان با سه ویژگىِ: اهل رى بودن، کاشف الکل بودن و پزشکى با دو شاهکارِ الحاوى فی الطب و المنصورى فی الطب او را مى‌شناسند و همین. درنگ‌پذیر اینکه آشکار نیست کدام شیر پاک خورده‌ای نظریه کاشف […]
۱۳۹۴-۰۵-۱۴

یادداشتی کوتاه درباره حفظ البدن

در تابستان ۱۳۹۰ش ویراسته نخست حفظ البدن تألیف فخر رازی دانشمند سده ششمی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران منتشر شد. قرار بود تجدید چاپ آن در همان سال انجام شود که با بروز تنگناهای اقتصادی کشور در بوته تعویق افتاد. مقرر است ویراسته دوم با […]