درسنامه دانشجویان پزشکى کهن

1موضوع کتاب

تلخیص و بازنویسى هدایه المتعلّمین فى الطب تألیف سده چهارم هجرى

2درباره کتاب

کهن‌ترین درسنامه‌ی پزشکی شناخته شده در زبان فارسی هدایه المتعلمین فی الطب است که ابوبکر اخوینی به تقریب در سده‌ی چهارم هجری تألیف کرده بوده است. به باور برخی کارشناسان تألیف آن حدود ۳۷۲هجری که برای فرزند خویش به عنوان راهنمای پزشکی‌ورزی نوشته بوده است. در میان نویسندگان سده‌های پیشین کمتر مأخذی به این نوشته اشاره کرده است. در تاریخ‌نامه‌های پزشکی چونان تاریخ الحکماء قفطی و عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابن‌ابی‌اصیبعه نامی از کتاب و مؤلف یافته نمی‌شود. در منابع فارسی و عربی تا سده‌ی چهاردهم نیز کمتر نام آن یافته می‌شود. چهار مقاله‌ی عروضی سمرقندی از معدود منابعی است که این کتاب را در گروه کتابهای حد واسط میان نوشته‌های مقدماتی و پیشرفته‌ی طب جای داده که همسنگ الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه تألیف اسماعیل جرجانی خواهد بود. درباره‌ی این کتاب از سده‌ی نوزدهم مقالاتی به زبانهای اروپایی و فارسی نوشته شده است.

3تصحیح کتاب

نخستین بار تصحیح انتقادی آن از سوی دکتر جلال متینی استاد دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسید که در سال ۱۳۴۴ خورشیدی در همان شهر چاپ و منتشر شد. به گواهی مصحّح، خواسته شده متنی کهن با همان رسم‌الخط اوّلیّه به دست داده شود. بنابراین میان چهار حرف زبان فارسی نسبت به عربی تفاوت گذاشته نشده و خوانندگان در خوانش آن با دشواری رویاروی خواهند شد. به سال ۱۳۸۳ به خواهش برخی کارشناسان، این کتاب به شکل بازنویسی شده و البته مختصر شده‌اش تدوین شد که در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسید. در این متن کوشیده شده افزون بر ساده کردن متن اصلی به توضیح دشواریها در پانوشت آن اقدام شود...

تعداد صفحه

۱۷۲ص

سال انتشار

۱۳۸۴ش

ناشر

اهل قلم

نویسندگان(پدیدآورندگان)

ابوبکر اخوینی