فهرست مقالات تخصصى

 1. نوشتارى كهن در دندانپزشكى، ماهنامه دندانپزشكى امروز، تهران، ش۲، فروردين۱۳۷۶ش، صص۱۸ـ۲۱٫
 2. مرزهاى پزشكى كهن و امروزين با نگرشى مقايسه‌اى، طبّ سنّتى و مفردات پزشكى، تهران، ش۱، آبان۱۳۷۹ش، ص۱۱۱٫
 3. نازايى در پزشكىِ كهن، طبّ سنّتى و مفردات پزشكى، تهران، ش۱، آبان۱۳۷۹ش، ص۵۵٫
 4. حكيم دكتر عبداله خان احمديه، يادنامه احمديه، موزه ملّى تاريخ علوم پزشكى، تهران، زمستان۱۳۸۱ش، صص۱۹ـ۲۵٫
 5. بازبينىِ يك متن كهن پزشكى، كتاب ماه ادبيات و فلسفه، تهران، ش۶۵ـ۶۶، اسفند۱۳۸۱ش، صص۱۵۲ـ۱۵۷٫
 6. نقدى گذرا بر ويرايش اخير ذخيره خوارزمشاهى، نشر دانش، تهران، سال بيستم، ش۱، بهار۱۳۸۲ش، صص۵۱ـ۵۵٫
 7. نقد و نگاهى به ترجمه كتاب طب در دوره صفويه، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تهران، ش۷۰ـ۷۱، مرداد و شهريور ۱۳۸۲ش، صص۲۲ـ۲۸٫
 8. نگاهى گذرا به طبّ سنّتى دَوان، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، تهران، ش۷۲، مهر۱۳۷۲ش، صص۷۷ـ۷۸٫
 9. اندر باب صيدنه زرياب، آيينه ميراث، تهران، ش۲۲، پاييز۱۳۸۲ش، صص۱۲۰ـ۱۳۰٫
 10. كارنامه فرزانه‌اى از زمانه، آيينه ميراث، تهران، ش۲۲، پاييز۱۳۸۲ش، صص۱۹۲ـ۲۰۲٫
 11. زيست‌نگارى و نوشتارهاىِ عقيلى خراسانى، نامه انجمن، تهران، ش۱۴، تابستان۱۳۸۳ش، صص۶۴ـ۸۷٫
 12. كهن‌ترين درسنامه پزشكى، مجله تاريخ علمِ پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران، ش۲، پاييز۱۳۸۳ش، صص۱۷۹ـ۱۸۹٫
 13. پزشكان‌نگاشتهاى مختصرُ الدُّوَل و برداشتگاههاى ابن‌عبرى (بخش اوّل)، نامه انجمن، تهران، ش۱۶، زمستان۱۳۸۳ش، صص۵۹ـ۹۰٫
 14. پزشكان‌نگاشتهاى مختصرُ الدُّوَل و برداشتگاههاى ابن‌عبرى (بخش دوم)، نامه انجمن، تهران، ش۱۷، بهار۱۳۸۴ش، صص۶۵ـ۹۸٫
 15. پندارانگارى در فهرست‌نگارى، آيينه ميراث، تهران، ش۲۹، تابستان۱۳۸۴ش، صص۱۹۷ـ۲۳۴٫
 16. نقدى گذرا درباره كتاب تاريخ پزشكى ايران (تاريخ پزشكى ايران و سرزمينهاى خلافت شرقى، سيريل الگود)، نامه تاريخ‌پژوهان، قم، ش۲، تابستان۱۳۸۴ش، صص۶۹ـ۹۷٫
 17. ترجمه‌اى كهن از رساله فراست فخر رازى، مجله تاريخ علمِ پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران، ش۴، پاييز و زمستان۱۳۸۴ش، صص۱۳۹ـ۲۰۰٫
 18. رساله‌اى در تاريخ بيمارستان، نامه تاريخ‌پژوهان، قم، ش۷، پاييز۱۳۸۵ش، صص۶۶ـ۱۰۸٫
 19. هندكوچىِ پزشكان ايرانى، نشريه جوامع فارسى زبان و شبه قاره هند، لاهور پاكستان، فوريه – مارس۲۰۰۹م، صص۱۳۸ـ۱۳۹٫
 20. معمارىِ حمّام در متون طبّ كهن و مقدّمه رساله دلّاكيه، گلستان هنر، تهران، ش۱۵، بهار۱۳۸۸ش، صص۶۴ـ۷۰٫
 21. نويافته‌اى از ابوالقاسم مقانعى، ايران‌شناسى (آمريكا)، مريلند، ش۴، سال بيست و دوم، زمستان ۱۳۸۹ش، صص۶۷۰ـ۶۸۷٫
 22. رازى‌پژوهيهاى ابوريحان بيرونى بخش اول و دوم، ايران‌شناسى (آمريكا)، مريلند، ش ۴ زمستان ۱۳۹۲ش و ش۱ بهار ۱۳۹۳ش.
 23. قرابادين موجز كمى، ايرانشناسى، سال بيست و ششم، ش۲، تابستان ۱۳۹۳، صص۳۲۰ـ۳۳۷٫
 24. شاپور بن سهل بن شاپور خوزستانى، ايرانشناسى، سال بيست و ششم، ش۳، پاييز ۱۳۹۳ش.
 25. نخستين قرابادين‌نامه فارسى خواجه حميدالدين، ايرانشناسى، سال بيست و ششم، ش۴، زمستان ۱۳۹۳٫
 26. تأملاتى رهياب در باب ابوتراب، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، اسفندماه۱۳۹۳ش.
 27. حاشيه‌ها بر و خاطره از سفرنامه ابن‌بطوطه پارسى‌گردان، آينه پژوهش، سال بيست و هفتم، ش۱۵۷، صص۵۹ـ۶۹٫
 28. پورسينا و فنّ شاعرى، آينه پژوهش، سال بيست و هفتم، ش۱۵۸٫ در دست انتشار.
 29. شمارى مدخلهای دائرة‌المعارفی براى بنياد دانشنامه جهان اسلام و حدود بيست مقاله و نقد در نشريات از جمله روزنامه‌های شرق، همشهری، اطلاعات، اعتماد، قم امروز و شماری دیگر .