كارنامه کتابهای چاپ شده

 1. دانشنامه‌اى مقدماتى در اصطلاحات پزشكى كهن، ۵ج، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، در دست انتشار، ۴۲۸۰ص.
 2. كنتورى، غلامحسنين: تلخيص فصول بقراطى، تهران، پژوهشگاه هندشناسى، در دست انتشار، ص۱۶۰٫
 3. يان‌الطّب (درسنامه پزشكى كهن سده ششم به زبان فارسى)، كمال‌الدّين حبيش تفليسى، تهران، نشر نى، تيرماه ۱۳۹۰ش، ۸۵۶ص.
 4. حفظ‌البدن (بهداشت‌نامه كهن سده ششم به زبان فارسى)، فخرالدّين رازى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، خرداد ۱۳۹۰ش، ۵۹۲ص؛ ويراسته دوم دى‌ماه ۱۳۹۳ش.
 5. مسافرت تفليس (گزارش سفر يك پزشك ايرانى)، محمّدتقى طبيب كاشانى، قم، كتابخانه مرعشى نجفى، ۱۳۸۹ش، ۲۰۰ص.
 6. كامل التّعبير، كمال‌الدّين ابوالفضل حبيش تفليسى، تهران، نشر نى، ۱۳۸۸ش، ۲۸۸ص.
 7. تفريح القلوب (ترجمه و شرح فارسى ادويه قلبيه)، احمداله مدراسى، تهران، پژوهشگاه هندشناسى، ۱۳۸۸ش، ۶۴ص.
 8. شرح و تفسير پارسى‌گردانِ ادويه قلبيه بوعلى سينا (درباره فلسفه شادمانى و داروهاى شادى‌آور)، تهران، نشر نى، ۱۳۸۷ش، ۴۵۰ص.
 9. مختصر در علم تشريح (درسنامه كالبدشناسى پزشكى كهن)، ابوالمجد بيضاوى، تهران، دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك‌گيل كانادا، ۱۳۸۷ش، ۳۹۳ص.
 10. ترياق فاروق (برجسته‌ترين پژوهش داروشناختى درباره ترياق فاروق در سده دهم هجرى)، كمال‌الدين حسين شيرازى، تهران، كتابخانه مجلس، ۱۳۸۶ش، ۱۸۰ص.
 11. ترجمه رساله حفظ الصّحه، ابن‌سينا، تهران، كتابخانه مجلس، ۱۳۸۶ش، ۶۸ص.
 12. نصيحت‌نامه سليمانى (رساله‌اى درباره بهداشت تن و پيشگيرى از بيماريهاى واگيردار در سده دهم هجرى براى شاه سليمان قانونى)، ابن‌مبارك قزوينى، تهران، كتابخانه مجلس، ۱۳۸۶ش، ۸۴ص.
 13. شرف النبى و معجزاته (متن كهن از سده چهارم هجرى كه در سده ششم پارسى‌گردان شده است)، ابوسعد عبدالملك نيشابورى، ترجمه نجم‌الدين محمود راوندى، تصحيح محمّد روشن ـ سيدحسين رضوى برقعى، قم، ۱۳۸۵ش، ۵۴۰ص.
 14. درسنامه دانشجويان پزشكى كهن (تلخيص و بازنويسى هداية المتعلّمين فى الطب تأليف سده چهارم هجرى)، تهران، اهل قلم، ۱۳۸۴ش، ۱۷۲ص.
 15. درآمدى بر داروشناسى و داروسازى از صفويه تا دارالفنون، تهران، دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللى گفتگوى تمدّنها ـ دانشگاه مك‌گيل كانادا، ۱۳۸۴ش، ۱۴۴ص.
 16. داروهاى قلبى (چهارده باب پيرامون مباحث قوا، ارواح، عوارض نفسانيه با نگاهى بر طبيعيات و پزشكى كهن كه متنى از روزگار صفويه است)، حكيم محمّدباقر موسوى، تهران، دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللى گفتگوى تمدّنها ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، ۱۳۸۳ش، ۴۳۱ص + ۱۲pp.
 17. تشريح بدن انسان (نخستين درسنامه كالبدشناسى تصويردار جهان اسلام)، منصور بن محمّد بن احمد شيرازى، تهران، دانشگاه تهران ـ مركز بين‌المللى گفتگوى تمدّنها ـ دانشگاه مك‌گيل كانادا، ۱۳۸۳ش، ۲۴۰ص.
 18. تحفه شاهيه عباسيه (ترجمه و شرح رساله ذهبيه منسوب به پيشواى هشتم دوازده اماميان)، محمّد نصيرالدين يزدى، قم، باورداران، ۱۳۸۰ش، ۹۸ص.
 19. و چهار ترجمه در دوره دانشجويى در رشته دندانپزشكى.
 20. دايكما، فيليپ و همكاران: راهى نو در پروتزهاى ثابت دندانى، مهران نوربخش ـ سيدحسين رضوى برقعى، تهران، باورداران، ۱۳۸۰ش، ۱۰۰ص.
 21. بهاسكار، جى: تفسير ضايعات پرتونگاشتى دندانپزشكى، ترجمه سيدحسين رضوى برقعى، تهران، باورداران، ۱۳۷۶ش، ۲۶۴ص.
 22. تيلور، چارلز: كاشتن دندان، ترجمه سيدحسين رضوى برقعى، تهران، باورداران، ۱۳۷۵ش، ۶۴ص.
 23. كسل، ميرون: راهنماى تفسير پرتونگاشتهاى دندانپزشكى، ترجمه سيدحسين رضوى برقعى، تهران، باورداران، ۱۳۷۴ش، ۳۵۲ص.