شرح و تفسیر پارسى‌گردانِ ادویه قلبیه بوعلى سینا

شرح و تفسیر پارسى‌گردانِ ادویه قلبیه بوعلى سینا

1موضوع کتاب

درباره فلسفه شادمانى و داروهاى شادى‌آور

2درباره کتاب

بر اساس آگاهیهای امروزی و تا آنجا که آگاه شده‌ایم این رساله، نخستین متنی است که مستقلاً به مقوله‌ی داروهای قلبی پرداخته شده که در زبان فارسی شناخته شده است. البته چندانکه در رساله‌ی عربی الأدویه القلبیه ابن‌سینا دیده می‌شود، در این تصنیف بیشتر به مبحث روانپزشکی و روانشناسی بیماریهای غیر جسمانی پرداخته شده و در ادامه به تأثیر داروهای گیاهی و جانوری و معدنی بر شادمانی و افسردگی اشاره گردیده است. در مقدمه‌ی همین کتاب یادآوری شده که دور نیست ابن‌سینا در تدوین اولیه‌ی این متن، نیم‌نگاهی به کتاب طب روحانی محمد بن زکریای رازی داشته است. نثر فارسی کتاب، ادیبانه و پخته است امّا به دلایل ناشناخته‌ای نه مؤلّف خود را شناسانیده و نه در نسخه‌های خطی اهداءشونده شناسایی شده است. به تفصیل در مقدمه‌ی کتاب اسنادی به دست داده شده که نشان می‌دهد این کتاب در دهه‌های آغازین سده‌ی دهم هجری تألیف شده و به گواهی مؤلف، شرحی بر ادویه‌ی قلبیه‌ی ابن‌سیناست امّا شرح جزء به جزء و منظم کلاسیک آن نیست، بلکه بخشهایی برگزیده شده و در برخی موارد دیدگاههای انتقادی مؤلف نسبت به ابن‌سینا دیده می‌شود.

3بررسی مواد مخدر در این کتاب

یکی از ارزشمندیهای این کتاب بخشهایی است که به مواد مخدر و آثار نیک و بد مشروبات الکلی پرداخته است. به باور پژوهشگر، متن کنونی از آغازین رساله‌هایی است که به فراوری نوشیدنی عرق به معنی امروزی اشاره کرده است. جای جای به خواص گوناگون روانگردان‌کننده‌ی مواد مخدّر و انواع شراب پرداخته شده است. چنانکه در گفتار آغازین مصحّح آورده شده، شاید مؤلف منسوب به یکی از فرقه‌های حروفیه یا نقطویه باشد. این کتاب شامل متن انتقادی است که بر اساس سه نسخه‌ی شناخته شده‌ی کتاب تصحیح شده و تعلیقات نسبتاً مبسوطی در پایان آمده که به شکل الفبایی تنظیم شده است. این کتاب نخستین بار به سال ۱۳۸۷ از سوی انتشارات نشر نی در تهران به چاپ رسیده است.

تعداد صفحه

۴۵۰ص

سال انتشار

۱۳۸۷ش

ناشر

نشر نى

نویسندگان(پدیدآورندگان)

؟