2021-09-07

خویش‌خداانگاران – خویش‌خدایی‌نامان نهان از نگاه مردمان … ناخداباوران ناخردخویان ناخیرخواهان خلق‌

۱- به باورم قرآن نسبت به  مخاطبان و خوانندگانش نوعی سنگ محک است. از جمله دستگاهی برای خردسنجی است. اینکه از شیوه برخورد هر کس یا قومی با قرآن می‌توان به میزان خرد و هوش و شعور آن پی برد. گواهش از  ایات قرآن اینکه خواسته اگر تصور می‌کنند قرآن  […]
2021-08-03

واکنش متقابل پدر – مادر و فرزند

به درخواست دوست خانوادگی و همشهری‌ام دکتر مهشید ایرانی پزشکی‌خوانده دانشگاه تهران یادداشت زیرین نوشته شد. زیرا  بسیاری فرزندان  همچون  کماندوها پرتاب‌کننده گاز اشک‌آور یا  ارعاب‌افکنان گروههای سیاسی فشاروار  خیابانی شده‌اند. از زمانی که چشم باز کردم برای داشتن عقل طبیعی وزان پس انتخاب دوست خوب معیار سادگی برگزیدم. زیرا […]