2016-09-26

پزشکی چینی سده نوزدهمی از نگاه دانشمندان عهد قاجاری

عادات و رسوم اهالى چين عصر مشروطه و اندکی پیش از آن آغاز شوق به دانستن پیشرفتهای مردمان کشورهای مختلف در ایران پدید آمده بود. نشریاتی که راه اندازی شده بودند احساس می کردند که گزارش دهی تمامی اتفاقات درون کشوری برای مخاطبان کافی نیست. به نقد مطالب روزنامه ها […]