2016-10-07

پزشکیانه های شاعر مازندرانی هندوستانی کوچ… بیماری و اعتیاد طالب آملی

محمد طالب آملی مازندرانی از شاعران سدۀ دهم و یازدهم هجری متوفای ۱۰۳۵/۱۰۳۶هـ خطاط و شاعر متخلص به طالب و معروف به طالبا که در آمل ولادت یافت. تحصیل دانش و ادب کرد و از جوانی به شاعری روی آورد. در حدود سال ۱۰۱۰هـ از مازندران بیرون آمد و مدتی […]
2016-08-25

زمین هماره آکنده از بیماری

چرا در نظام گيتى، بيمارى است و هيچگاه زمين از آن تهى نيست سالها پیش و به تقریب ۱۳۸۱ش مقاله ای در مجله طب کل نگر نوشتم . یادداشت زیرین چکیده ای بازنویسی شده  از مباحث مطرح شده در آن مقاله بوده است. بيمارى، مرز تندرستى و بيمارى را  آشكار […]