2016-09-30

پزشکی و دندانپزشکی در شعر انوری ابیوردی

انوری ابیوردی شاعر سده ششم به تعبیر قدماء ذوفنون و به بیان امروزی مردی چند دانشی بوده است. مشهور است چون بازار علم را کساد می‌یابد روی به شاعری می‌آورد. با این همه در پس زمینه می‌توان دریافت که همچون خاقانی از علوم فلسفی و طب و نجوم آگاهی داشته […]