2016-08-19

مرگ زودهنگام شفافروش

مرگ زودهنگام شفافروش از سالها پيش براى خريد داروهاى گياهى به سراغ عطارى يزدان‌پناه در بازار قديمى قم مى‌رفتم .  به تعبير مجيد رهنما در كتاب گذر از برهوت که سفرنامه پایان کاری او در سفارت عربستان سعودی در سالهای پیش از انقلاب بوده  بوى ادويه بازارهاى شرقى آدمى را […]