2016-09-30

پزشکی و دندانپزشکی در شعر انوری ابیوردی

انوری ابیوردی شاعر سده ششم به تعبیر قدماء ذوفنون و به بیان امروزی مردی چند دانشی بوده است. مشهور است چون بازار علم را کساد می‌یابد روی به شاعری می‌آورد. با این همه در پس زمینه می‌توان دریافت که همچون خاقانی از علوم فلسفی و طب و نجوم آگاهی داشته […]
2016-08-16

بیست و پنج سال انس پرروزی ثمرمندی با چهار مقاله عروضی سمرقندی

اين یادداشت پیش‌درآمد مقاله‌ای است که در نقد چهارمقاله عروضی سمرقندی نوشته‌ام که حاصل يادداشتهاى نگارنده اين سطور بر نسخه چاپى آن در فاصله سالهاى ۱۳۷۱ـ۱۳۹۴ش است كه اميدوارم به زودی پیش از پایان سال ۱۳۹۵ش منتشر شود . طبعش مطبوع افتد . در ذهنها انطباع يابد و مقبول اهل […]