2016-09-01
بانوی بهشتی

فرح بانوی بهشتی

بانوی بهشتی از كودكى در شهر قم  با خانواده بهشتى منفرد آشنا بودم. در محله  قدیمی سیدان بودیم در خیابان چهارمردان. در مدرسه با مهدى همكلاس شدم. بعداً  با همو خويشاوند  نیز شدم. نوجوان که بودم  سال ۱۳۵۶ شنیدم برادرش محمود آقا  در رشته پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شده […]