2016-09-28

آخرین سرحلقه‌های پژوهشگران آهنین‌بنیان تاریخ علم طب آلمان… مانفرد اولمان

اولمان، مانفرد به پژوهشگران آلمانی و از جمله به شخص مانفرد اولمان به سبب دو   تحقیق او يكى رساله ماليخوليا تصنيف روفوس با مقدمه‌اى عالمانه و ديگرى دوگانه های تاریخ طب اسلامی اش سخت ارادت دارم كه آكنده از ریزنكته‌هاست. البتّه مقدّمه‌اى که بر ماليخوليا نوشته كه باز هم دقّت […]