2021-07-20

درخت ممنوعه مسیحیان(۱)

۱- در ادبیات مسیحیان تمثیل زیبایی است. اینکه درخت ممنوعه‌  آدم و حوا  آگاهی/علم بوده است. عریان بودند اما نمی‌دانستند.  میوه آن خوردند بی‌پوششی‌شان  را دیدند.  بهشت‌رانده شدند.   اول بار که خواندم بر دل و ذهنم نشست. بیرون نرفت که نرفت. نهالی اندک اندک درختی تناور  شد. میوه‌ بسیار […]