2016-10-01

میرزا ابراهیم صحاف باشی در کانادا

متن زیرین بخش سفر میرزا ابراهیم صحاف باشی در سال ۱۳۱۵هـ / ۱۲۷۶ش /۱۸۹۷م از آمریکا به کاناداست. اگر کلمات همچون کانادا که به شکل کانادیان آمده تغییر نیافته به سبب آن است که به فضای ذهنی نویسنده خدشه ای وارد نیاید و کلمات همچنان که از دهان و قلم […]