۱۳۹۵-۰۷-۰۶

دبیرستان حکیم نظامی قم یادگاری از علی‌اصغرخان حکمت و خاطره های علی‌اصغرخان فقیهی از روزگار رضاشاهی

بيست و پنجمين گردهمايى ساليانه دانش‌آموختگان دبيرستان حكيم نظامى قم روز جمعه دوم مهرماه ۱۳۹۵ش دبيرستان حكيم نظامى قم در روزگار پهلوى اول به پیشنهاد پدر مادرم شادروان سیدعلی اکبر برقعی (۱۲۷۸-۱۳۶۶ش) به وزیر معارف وقت و در زمان وزارت على‌اصغرخان حكمت ساخته شد. به تقريب طى سه سال آغاز […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۵

به یاد روزگاران از دست رفته

به یاد روزگاران از دست رفته امروز آدينه ۲۵/۴/۱۳۹۵ش مراسم پنجمين سالگرد درگذشت استاد احمد اوحدى در آرامگاه باغ بهشت قم از سوى شاگردان مكتب ايشان برگزار شد. به تقريب چهل سال در فاصله ۱۳۱۸ـ ۱۳۵۸ش در مديريت آموزشى مراكز درسى شهر قم نقشى مؤثر داشتند. پدرم، برادرم و خودم […]