2020-07-12

خاستگاه رنجهای آدمی

   خاستگاه رنجهای آدمی     ۱ – کودک و نوجوان و جوان که بودم می‌پنداشتم دانش راستین از جنس کمیت است. بسیار خواندن و شنیدن و نوشتن و گفتن این جهانی گوهر است. سالها پیش بود. روزی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودم. بر سر میزی با […]
2020-06-12

بايسته‌هاى قم‌پژوهى

بايسته‌هاى قم‌پژوهى   قم، زادگاهم و برآمدنگاه پدرانم بوده است. بر پايه داده‌هاى تاريخى در كتاب تاريخ قم، موسی بن مبرقع پا پسرش  نياى برقعيان قم براى نخستين بار به سال ۲۵۶ه /۸۷۰م به اين شهر آمده است. اكنون اين خاندان بيش از يك هزار و يكصد سال است  قم‌نشين […]