2016-07-19

تاریخچه یک داروی ترکیبی از یونان تا هندوستان

به تقریب سال ۱۳۹۰ بود که آقای دکتر سعید شفیعیون استاد دانشکده ادبیات اصفهان و همسفر اصفهانی من در همایش لاهور پاکستان درباره برءشعثا از من پرسید. یادداشت زیرین را درباره همین مقوله تهیه کردم. چکیده آنکه تا نیمه اول قرن ششم به نام فلونیا مشهور بوده و از آن […]