2020-08-12

شوق کبوتربازی در روزگار فضای نامجازی

  شوق کبوتربازی در روزگار نافضای مجازی مقاله‌ای کوتاه است که دوستی مهربان به حکم مهربانی‌اش نوشته و فرستاده است.   یادداشت زیرین به درخواست و پافشاری  نگارنده این سطور سید حسین رضوی برقعی از سوی دوستی روزگار رضاشاهی‌زاد  در  تیرماه ۱۳۹۹ش نوشته و ارسال شده است. کبوتربازی از دلخوشیهای […]