2021-09-28

ناقرآنیهای قرآن‌‌مقارن‌القاءشونده قارون‌‌القلوب‌واره‌های قرآن‌قرین‌نمایان قرون

۱- صلوات  به سبب به کارگیری حرف تاکید ان  ابتدای آیه، نشانه معرفه یعنی حرف الف و لام  منحصرکننده برای پیامبر (ص)،  خطاب مستقیم به مومنان،  استفاده از ضمیر مفرد مذکر محدود به پیامبر که در قرآن حتی برای پیامبران بزرگ همچون موسی و عیسی یاد نشده گواهی محکم  است […]