2020-06-21
هادی فاطمی

هادی فاطمی… ايام سپرى شده هفده ساله از چهل و هشت سال

                                                                            مجموعه فرهنگبانان قم                                                                              سید هادی فاطمی (۲) ايام سپرى شده هفده ساله از چهل و هشت سال خدمات فرهنگى من سيد هادى فاطمى در فرهنگ قم در بيست و نهم آذرماه سال ۱۳۳۹ش به عنوان آموزگار شاغل در دبيرستان به روستاى طغرود در […]