2016-10-03

پزشکی در چین و هندوستان و بین النهرین و مصر

تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر بنيادگذار افسانه‌اى علم طب در چين عينآ همان امپراطور افسانه‌اى چن‌نونگ مى‌باشد. در حقيقت هيچگونه نشانه و اماره‌اى بر توسعه علم پزشكى پيش از دوران كنفوسيوس در دست نداريم. چئو لى، رساله‌اى كه در قرن دوم پيش از ميلاد تدوين شده است اداره پزشكى […]