2021-07-15

ارزشهای پنداری – گفتاری – کرداری از دست رفته

از میان باورهای کهن ایرانیان به نگره زرتشتی‌بنیان اهریمن – اهورا و از میان داده‌های کارل مارکس به سه‌گانه تز و آنتی‌تز و سنتز سخت دلبسته‌ام  زیرا یادآور  درمان به ضد بیماریها در مبانی پزشکی  کهن نیز هست. اینکه اولا نیروی خیر فرمانروای کامل هستی نیست البته اگر شر را […]