2021-10-10

ویرانگران پنهان جان و جهان

۱- پیش‌تر یادداشتی از همین مجموعه نوشته شده بود که فرمانروایان راستین همان نهان‌ماندگان از چشم هستند. یکی از مشهورترین اخیرشان خانواده ویروس کووید نوزده بیماری کروناآور است.   ۲- اینکه چرا اینان قدرتمند ولی پنهان از چشمها هستند همین است. زیرا اگر وجودشان و دشمنی‌شان  آشکار  بود دستگاههایی همچون […]
2021-09-13

شاه‌ارزشهای بی‌ارزش شده پادشاهانه

۱ – بنا به نوشته خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست نامه خسرو  انوشیروان، مزدک و پیروانش را   که در روزگار پدرش قدرتی یافته بودند به ترفندی  گرفت و  به معنی دقیق کلمه سرنگون یعنی به شکل عمودی  در چاه‌هایی پیشاپیش کنده شد زنده زنده در گور کرد. زیرا به […]
2021-09-07

خویش‌خداانگاران – خویش‌خدایی‌نامان نهان از نگاه مردمان … ناخداباوران ناخردخویان ناخیرخواهان خلق‌

۱- به باورم قرآن نسبت به  مخاطبان و خوانندگانش نوعی سنگ محک است. از جمله دستگاهی برای خردسنجی است. اینکه از شیوه برخورد هر کس یا قومی با قرآن می‌توان به میزان خرد و هوش و شعور آن پی برد. گواهش از  ایات قرآن اینکه خواسته اگر تصور می‌کنند قرآن  […]
2021-08-08

روح روسیه در تاریخ و سیاست

۱ – در تصوف و عرفان اصطلاحی است به نام وحدت وجود. اینکه  عالم  با همه کمیتهای آماری و تنوع دیداری‌اش جز حقیقتی یگانه در صورتهای مختلف نیست همچون شخصی که مراحل جنینی تا مرگ را طی دوره عمر در لباسهای مختلفی که گاه استتارگر است سپری می‌کند. به این […]