2021-08-05

نیکنام‌باوری آلمان و آلمانیان میان ایران و ایرانیان

۱ – آلمان – آلمانی روح است و  اروپا – اروپایی جسد. زیرا تکانه‌های  بزرگ در اروپا که یاد خواهد شد عملا  از سوی آلمان در تن خاکی این قاره دمیده شده است. وقتی در سال ۱۹۱۸م   اروپای غربی  خاصه انگلستان دست و پای آلمان را سخت بست سقوط  تاریخی […]
2016-09-19

طاعون ـ وبای پسایاساپاسان و پیشاگورکانیان میان سالهای ۷۴۲ – ۷۴۹هـ و فروپاشی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی

میان سببهای گوناگون منتهی به ویرانی تمدنهای بزرگ چه همراستایی شگفتی یافته می شود که تمامی زمین و زمان به دست هم می دهند تا چرخه تصاعدی که عیسی مسیح (ع)  گفته بوده تحقق یابد که هر کسی چیزی افزونه دارد باز هم به او داده خواهد شد و اگر […]