2020-07-01

مرغ باغ ملکوت، پیراعلی ملکوتی

       مجموعه فرهنگبانان قم سید علی ملکوتی (۱)   ۱ – دیرهنگام  کمی پیشامرگ استاد علی اصغر فقیهی (۱۲۹۲ـ۱۳۸۲ش) با سید علی ملکوتی آشنا شدم.  اول بار روزی بود که به منزل قدیمی ساخت ۱۳۳۴ش ایشان در خیابان باجک قم روبروی مسجد رضویه رفته بودم. مردی ریزنقش، اصیل‌زاده‌نشان، با شرم […]
2016-09-04

لندن‌نشينان عصر ويكتوريا

 لندن‌نشينان عصر ويكتوريا(۱۸۱۹ـ۱۹۰۱م)  وصف رفتارشناسى  نسوان و رجال انگليسى  در سفرنامه دور دنياى ابراهیم صحاف‌باشى در قرن نوزدهم ۱۳۱۴ـ ۱۳۱۵ه اندكى پس از قتل ناصرالدين‌شاه قاجار و ده سال پيش از خيزش جنبش مشروطه، شخصى به نام ابراهيم صحاف‌باشى در سال ۱۳۱۴ه  مطابق ۱۲۷۵ش/ ۱۸۹۶م يعنى يكصد و بيست سال […]