2016-08-13

پزشکی نو سرابی/ شرابی ناب ولی نام و نمایی همچون سرچشمه آب

شارل بودلر شاعر فرانسوى قرن نوزدهمى يادكردى دارد كه از ساليان پيش و به تقريب سه دهه قبل كه اولين بار آن را در ترجمه محمدعلى اسلامى ندوشن خواندم سخت بر ذهنم نقش بسته است و سخت آن را دوست مى‌دارم: «دنيا چه پرشكوه است در پرتو چراغها و چه […]
2016-07-24

نازنین استادی کم مانند از دیار بیرجند

نازنین استادی  کم مانند از دیار  بیرجند برگى از خاطرات با استادم مردی کبیر از پهنه کویر دكتر على‌اكبر بهرمان استاد دانشكده دندانپزشكى روچستر نيويورك سى سال پيش در سالهاى تحصيلى ۱۳۶۴ـ۱۳۶۵ش در دوره تحصيلى رشته دندانپرشكى بخت آشنايى با استادى را داشتم كه نخستين الفباى دانش ارتدونسى  (Orthodontics)  يعنى […]