2016-09-15

پیشگیری از تلخکامی بخش پایانی عمر آدمی: زوال عقل و حافظه از دست‌رونده آلزایمر نام

راه‌هاى افزايش يادماندگارى مغزى آلزایمرستیزی پیشاپیش   پیشگیری ارزان تر و آسان تر و کارآمدتر از درمان است مثل بیمه شدن سرنشین و خودرو یا خانه و ساکنانش پیش از پیدایش سوانح. پس خوب است  از روزگار جوانی هماره به دنبال راهکاری بازداشتن  یورش سپاه ترکتاز  سالخوردگی و از جمله […]