2016-08-29

الجامع في الطب تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان

الجامع في الطب  تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان   میان من و رازی داستان انس و ارادتی است به تقریب چهل ساله و بلکه بیشتر. به تقریب بیست سال گذشته درگیر  تحقیقات این زمینه در تاریخ پزشکی بوده ام.  یاددشاتهای انبوهی گرد آورده ام که بخشی به شکل […]