2016-09-24

از مسکو تا برلین و پاریس همراه میرزا ابراهیم صحاف باشی

در دو نوبت در صفحه مجازی بخش لندن و بخش روسیه سفرنامه شیرین میرزا ابراهیم صحاف باشی که در اواخر سده نوزدهم دور دنیا را گردیده بوده است یاد کردیم. خوانندگان صداقت و شیرینی کلام او را به سادگی درخواهند یافت. دست کم نگارنده این سطور کمتر سفرنامه ای به […]
2016-09-17

سفر تهران به مسکوی ابراهیم صحاف باشی تهرانی به روسیه پیشالنینی ـ پیشاپوتینی اکتبر ۱۹۱۷

مسافرت‌نامه ابراهيم صحاف‌باشى تقی طبیب کاشانی میرا به سبب یرقان سیاه در سال ۱۳۰۳ ه/۱۲۶۴ش/ ۱۸۸۵م در چهل و هفت سالگی در  اصفهان  بیست و شش سال پیش از این سفرنامه نویس به سال ۱۲۸۸ به همراه هیئتی سیاسی از تهران و  مسیر قزوین ـ رشت به دیدار تزار روس […]