2017-05-27

دهمین سالگرد سفر استاد اعظم قلمرو دانش و فرهنگ …هوشنگ اعلم

از آن سبب که به خواب شبانه و تاویلش سخت باور دارم. نیز چون متون کهن عربی و فارسی  خوابگزارانه  متعددی را تصحیح کرده ام که فقط یکی از آن همه را نشر نی منتشر کرده است حکایتی را به عنوان متمم می نویسم. یادداشت زیرین را که نوشتم  چند […]
2016-09-08

هوشنگ اعلم… نمونه فرازینه مقاله نویسی پارسی نگار دائرة المعارفی تاریخ علم ایران و اسلام

  سالزاد استاد نازنینم  هوشنگ اعلم همسان سهراب سپهری  شاعر دوست داشتنی ام بوده است . هر دوشان  زاده ۱۳۰۷/۱۹۲۸  بوده اند که در این سال  برای نخستین بار ویراسته متن عربی فردوس الحکمه علی بن ربن طبری نیز در برلین به نقفه گیب  چاپ و با مقدمه ادوارد براون […]