2016-09-19

طاعون ـ وبای پسایاساپاسان و پیشاگورکانیان میان سالهای ۷۴۲ – ۷۴۹هـ و فروپاشی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی

میان سببهای گوناگون منتهی به ویرانی تمدنهای بزرگ چه همراستایی شگفتی یافته می شود که تمامی زمین و زمان به دست هم می دهند تا چرخه تصاعدی که عیسی مسیح (ع)  گفته بوده تحقق یابد که هر کسی چیزی افزونه دارد باز هم به او داده خواهد شد و اگر […]