2019-12-25
سید هبت الدین برقعی

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى

حنجره خاموش شده | به ياد حكيم سيد هبت‌ الدين برقعى يك بار ديگر گوشم شنيد قويى پر كشيده است از سطحِ سرابناك زمين رفته بر فراز آبى آسمان خاموش گشته ارتفاع حنجره‌اش از حجم رنگين يك صدا محو شده سطر سطر واژه‌هاى مركّبى‌اش از رخنه كلام راست گفته بود […]