2016-10-05

اصفهان: شهر قوس دایره سبز سعادت و آب خوردگان بی فلسفه و توت چینیان بی دانش و دست فواره شدگان انارهای ترک برداشته

دستور الوزراء پیام فرازین یاد شده از سوی سهراب سپهری اهل کاشان که شهری زیرمجموعه استان اصفهان  است کمابیش در طول تاریخ ایران از سوی اصفهانیان به خوبی مراعات شده است. نوشته کنونی با نیم نگاهی به شخصیت منحصر به فرد اصفهانیها نسبت به دیگر مردمان ایران تدوین شده است. […]