2016-09-24

از مسکو تا برلین و پاریس همراه میرزا ابراهیم صحاف باشی

در دو نوبت در صفحه مجازی بخش لندن و بخش روسیه سفرنامه شیرین میرزا ابراهیم صحاف باشی که در اواخر سده نوزدهم دور دنیا را گردیده بوده است یاد کردیم. خوانندگان صداقت و شیرینی کلام او را به سادگی درخواهند یافت. دست کم نگارنده این سطور کمتر سفرنامه ای به […]