2020-06-30

زندگى‌نامه خودنگاشت ميرزاتقى‌خان ثانى

زندگى‌نامه خودنگاشت ميرزاتقى‌خان ثانى   دكتر تقى انصارى كاشانى (۱۲۵۶ـ۱۳۰۳هـ / ۱۸۴۰ـ۱۸۸۶م) از نخستين پزشكانى است كه از دارالفنون بيرون آمده بوده است. بر زبان فرانسه، تسلّط يافته و ترجمه شمارى آثار پزشكى را به انجام مى‌رساند. در گام بعد، روانه فرانسه و ايتاليا شده و در رشته‌هاى تخصّصى چشم […]
2016-09-17

سفر تهران به مسکوی ابراهیم صحاف باشی تهرانی به روسیه پیشالنینی ـ پیشاپوتینی اکتبر ۱۹۱۷

مسافرت‌نامه ابراهيم صحاف‌باشى تقی طبیب کاشانی میرا به سبب یرقان سیاه در سال ۱۳۰۳ ه/۱۲۶۴ش/ ۱۸۸۵م در چهل و هفت سالگی در  اصفهان  بیست و شش سال پیش از این سفرنامه نویس به سال ۱۲۸۸ به همراه هیئتی سیاسی از تهران و  مسیر قزوین ـ رشت به دیدار تزار روس […]