2020-06-14

سوداءشناسی در پزشکی کهن

سوداء‌شناسی در پزشکی کهن پیش‌سخن درباره سوداء گاه رساله‌های مستقلی تدوین می‌شده اما  در بیشتر پزشکی‌نامه‌های کهن عربی و فارسی پیرو مکتب جالینوس هم بخشی به موضوع سوداء اختصاص داشته است. آنچه اهمیت سوداء را بیشتر می‌کند اینکه پزشکان پیشین سرچشمه دو گروه مهم از بیماریهای دشواردرمان ـ سرطانها و […]
2016-09-22

بازگشت به طبیعت… پناهیدن به آغوش سرچشمه مادران جهان

این مقاله به تقریب در سال ۱۳۷۷ش نوشته شده  است . پس منطق است از نگره  حال و هوای آن زمان جامعه و روحیه خودم تاثیر پذیرفته باشد. شاید در شیوه نگارش نیز  از خامی و نااستواری تهی نمانده باشد.  البته در این بازه زمانی به شمارگان  دشوارشماری شونده‌ای در […]