2021-08-19

باده‌ماهیتی زندگی زمینی

۱ – یهودیان شراب می‌نوشند .حتی در زمره آیینهای دینی آنها نیز هست. پس  در شرع یهود حرام نیست. از سوی دیگر قرنهاست به اندوختن مال  دنیا و از جمله اشتغال به ربا به ناهمکیشانشان مشهورند. زیرا  ب باورشان رباخواری از یهودیان مشروع نیست. پس همراستایی شراب و ربا و […]