2021-09-28

ناقرآنیهای قرآن‌‌مقارن‌القاءشونده قارون‌‌القلوب‌واره‌های قرآن‌قرین‌نمایان قرون

۱- صلوات  به سبب به کارگیری حرف تاکید ان  ابتدای آیه، نشانه معرفه یعنی حرف الف و لام  منحصرکننده برای پیامبر (ص)،  خطاب مستقیم به مومنان،  استفاده از ضمیر مفرد مذکر محدود به پیامبر که در قرآن حتی برای پیامبران بزرگ همچون موسی و عیسی یاد نشده گواهی محکم  است […]
2021-08-25

ناقرآنیات نامقارن ناقرین‌قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌همانی … قرآن‌‌تقارنی‌نمایانی قرآن‌قاریان‌نمایان

۱ -بسیاری داده‌ها و  پدیده‌ها به دست و زبان و قلم خاصه پساپیدایش صنعت چاپ وزان پس رسانه‌های همگانی پیشا-پسارایانه‌ای  سریع‌الانتشار مکانی – زمانی و امکان نظردهی ولو اشتباه و مغرضانه از یک سو و از سوی دیگر دخالت قدرتمندان و ثروتمندان القاءگر نادرستیها  تبلیغ‌گونه  بسی آلوده شده است.   […]
2021-07-25

واژه‌ها دام آدمها و باورها

۱ – زبانهای – لهجه‌های گفتاری و نوشتاری کهن و نو نسبت به هم نااین همانی دارند. چون دائما در گذر زمان و مکان و  کاربران آن دچار تغییرات و کاستیها و  افزونیها  می‌شود گواه بر این است نسبی‌اند و تکیه‌ناپذیر. واژه‌های بشری همچون زندگی سرابی آب‌نما یا حبابی روی […]
2020-06-11

تاملاتی درباره چرایی بایستگی آموختن سریانی‌ و عبری‌

تاملاتی درباره چرایی بایستگی آموختن سریانی‌ و عبری‌   ۱ – خاورمیانه خاستگاه ادیان ابراهیمی است. مرکز ثقل ایمان پیروان موسی و عیسی و محمد ـ سلام و درود بر آنها باد ـ است. بیت‌المقدس قرنهاست قبله سه دین بزرگ توحیدی بوده و هست. مسلمانان جهان نیز طی سده‌های  گذشته  […]