2016-09-16

پیشه پزشکی در سایه روشن باورهای دینی سده های گذشته در لطائف الطوائف فخرالدین کاشفی

اشارت پزشکی دیندارانه در تاریخ ادبیات فارسی در کشورهای شرقی که منتقد و نقاد  و بر ملا کردن حقایق یا به تعبیر حافظ هویدا کردن اسرار  جرم  است ولو اجتماعی و اخلاقی  باشد  و سر بر بالای درا می رود یعنی  افشاکننده رازها  بهای گزافی می پردازد که انگ خیانت […]