2016-10-12

مرثیه فرزندمیرایی و پیشگویی پیشاپیش ویرانستان شوندگی ایران پیشاتیزچنگ اندازی یاساپاسان ترکان مغولی

وقت پريشانى و روزگار قحط مسلمانى زمانه فخر رازى پيش‌آمدى بر رساله حكمت مرگ، سوگنامه جانسپارى فرزند تعابير مذكور بخشى از رساله زيرين است كه ياد خواهد شد. مقدمه اى كه به تقريب پنج سال پيش از مرگ فخررازى و شانزده سال پيش از خيزش ويرانگر ياساپاسان مغول نوشته شده […]
2016-08-22

نخستین سالگرد زنده یاد عبدالحسین حائری و خاطره هایی از او

خاطرات بهشت دائرى در روزگار سخت بائرى در محضر زنده‌ياد عبدالحسين حائرى شادروان استاد عبدالحسين حائرى (۱۳۰۶ـ۱۳۹۴ش) در يكم شهريورماه در تهران درگذشتند. ايشان متخصص كتابشناسى نسخ خطى در ايران امّا شهره در سطح جهان بودند. از نوادگان دخترى شيخ عبدالكريم حائرى يزدى بنيانگزار حوزه علميه قم به شمار می […]