2016-10-31

رنجهای بی پایان آدمی و درمان پیشنهادی جلال الدین محمد رومی بلخی

انگاری افسردگی و بی هویتی کمابیش در تمامی ادوار تاریخ بشری دست کم در مشرق زمین هماره همراه آدمها بوده و البته شدت و ضعف و نیز انواع گوناگون داشته است. این پدیده در میان عارفان و صوفیان بزرگ نیز یافته می شده است: دردی است غیر مردن کان را […]