2020-08-12

شوق کبوتربازی در روزگار فضای نامجازی

  شوق کبوتربازی در روزگار نافضای مجازی مقاله‌ای کوتاه است که دوستی مهربان به حکم مهربانی‌اش نوشته و فرستاده است.   یادداشت زیرین به درخواست و پافشاری  نگارنده این سطور سید حسین رضوی برقعی از سوی دوستی روزگار رضاشاهی‌زاد  در  تیرماه ۱۳۹۹ش نوشته و ارسال شده است. کبوتربازی از دلخوشیهای […]
2016-09-26

پزشکی چینی سده نوزدهمی از نگاه دانشمندان عهد قاجاری

عادات و رسوم اهالى چين عصر مشروطه و اندکی پیش از آن آغاز شوق به دانستن پیشرفتهای مردمان کشورهای مختلف در ایران پدید آمده بود. نشریاتی که راه اندازی شده بودند احساس می کردند که گزارش دهی تمامی اتفاقات درون کشوری برای مخاطبان کافی نیست. به نقد مطالب روزنامه ها […]