2021-09-07

خویش‌خداانگاران – خویش‌خدایی‌نامان نهان از نگاه مردمان … ناخداباوران ناخردخویان ناخیرخواهان خلق‌

۱- به باورم قرآن نسبت به  مخاطبان و خوانندگانش نوعی سنگ محک است. از جمله دستگاهی برای خردسنجی است. اینکه از شیوه برخورد هر کس یا قومی با قرآن می‌توان به میزان خرد و هوش و شعور آن پی برد. گواهش از  ایات قرآن اینکه خواسته اگر تصور می‌کنند قرآن  […]
2021-08-25

ناقرآنیات نامقارن ناقرین‌قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌همانی … قرآن‌‌تقارنی‌نمایانی قرآن‌قاریان‌نمایان

۱ -بسیاری داده‌ها و  پدیده‌ها به دست و زبان و قلم خاصه پساپیدایش صنعت چاپ وزان پس رسانه‌های همگانی پیشا-پسارایانه‌ای  سریع‌الانتشار مکانی – زمانی و امکان نظردهی ولو اشتباه و مغرضانه از یک سو و از سوی دیگر دخالت قدرتمندان و ثروتمندان القاءگر نادرستیها  تبلیغ‌گونه  بسی آلوده شده است.   […]
2021-08-19

باده‌ماهیتی زندگی زمینی

۱ – یهودیان شراب می‌نوشند .حتی در زمره آیینهای دینی آنها نیز هست. پس  در شرع یهود حرام نیست. از سوی دیگر قرنهاست به اندوختن مال  دنیا و از جمله اشتغال به ربا به ناهمکیشانشان مشهورند. زیرا  ب باورشان رباخواری از یهودیان مشروع نیست. پس همراستایی شراب و ربا و […]
2021-07-22

شرابهای مستی‌‌آور نادیداری

۱ – از زمانی که حافظه چشم و گوشم ثبتهای دیداری و شنیداری را  به یاد دارد نام شراب با ذهنم همجوشی یافته بی‌آنکه تجربه نوشیدنش را  تا این زمان داشته باشم.  چرایی شوق به شراب به باورم  همچون دخانیات و مخدرات به طیفی گسترده از هوس‌زدگی و مد روزبودگی […]