2020-06-14

سوداءشناسی در پزشکی کهن

سوداء‌شناسی در پزشکی کهن پیش‌سخن درباره سوداء گاه رساله‌های مستقلی تدوین می‌شده اما  در بیشتر پزشکی‌نامه‌های کهن عربی و فارسی پیرو مکتب جالینوس هم بخشی به موضوع سوداء اختصاص داشته است. آنچه اهمیت سوداء را بیشتر می‌کند اینکه پزشکان پیشین سرچشمه دو گروه مهم از بیماریهای دشواردرمان ـ سرطانها و […]