2016-08-27

سرسپردگان آستان جلال الدین محمد رومی بلخی از صلاح الدین زرکوب تا عبدالحسین زرین کوب – خاطره‌ای از استادی زرنگار

به باورم  سخت اندکند کسانی که  قلمرو شرق شناسی  در گذر عمر  به راستی خوب و جدی و پهناگستر متن خوانده اند یعنی به تقریب تمامی منابع مرتبط با رشته تحقیقی و تحصیلی را واکاویده و  البته خوب هم فهمیده باشند خاصه میراث مکتوب ایرانی نیاکانی شان که از پس […]