كهن نوشتارى پارسى پيرامون دانش دارو سازى

2020-07-21

كهن نوشتارى پارسى پيرامون دانش دارو سازى

كهن نوشتارى پارسى پيرامون دانش دارو سازى   در تابستان سال ۱۳۷۵ ش نسخه‌اى خطی را رؤيت كردم كه در مقدمه «دستور الادويه» نام‌گذارى شده بود. ولى نويسنده نه خود را معرفى كرده و نه در جايى از نسخه نامى از مؤلف آمده است.  طى هفت سال ـ ۱۳۷۵ تا […]