2016-10-08

سفر ابراهیم صحاف باشی به ینگی دنیا، آمریکا

پیش از این بخشهای لندن و روسیه و نیز برلین – پاریس از این سفرنامه به سبب همراه کردن مخاطبانی که با این سفرنامه آشنا نبوده اند با لذتهای نگارنده این سطور در همین صفحه به دست داده شده است . اینک بخشی که شامل حرکت از لندن و از […]