2021-10-10

ویرانگران پنهان جان و جهان

۱- پیش‌تر یادداشتی از همین مجموعه نوشته شده بود که فرمانروایان راستین همان نهان‌ماندگان از چشم هستند. یکی از مشهورترین اخیرشان خانواده ویروس کووید نوزده بیماری کروناآور است.   ۲- اینکه چرا اینان قدرتمند ولی پنهان از چشمها هستند همین است. زیرا اگر وجودشان و دشمنی‌شان  آشکار  بود دستگاههایی همچون […]
2021-08-08

روح روسیه در تاریخ و سیاست

۱ – در تصوف و عرفان اصطلاحی است به نام وحدت وجود. اینکه  عالم  با همه کمیتهای آماری و تنوع دیداری‌اش جز حقیقتی یگانه در صورتهای مختلف نیست همچون شخصی که مراحل جنینی تا مرگ را طی دوره عمر در لباسهای مختلفی که گاه استتارگر است سپری می‌کند. به این […]
2021-08-05

نیکنام‌باوری آلمان و آلمانیان میان ایران و ایرانیان

۱ – آلمان – آلمانی روح است و  اروپا – اروپایی جسد. زیرا تکانه‌های  بزرگ در اروپا که یاد خواهد شد عملا  از سوی آلمان در تن خاکی این قاره دمیده شده است. وقتی در سال ۱۹۱۸م   اروپای غربی  خاصه انگلستان دست و پای آلمان را سخت بست سقوط  تاریخی […]