2020-06-12

بايسته‌هاى قم‌پژوهى

بايسته‌هاى قم‌پژوهى   قم، زادگاهم و برآمدنگاه پدرانم بوده است. بر پايه داده‌هاى تاريخى در كتاب تاريخ قم، موسی بن مبرقع پا پسرش  نياى برقعيان قم براى نخستين بار به سال ۲۵۶ه /۸۷۰م به اين شهر آمده است. اكنون اين خاندان بيش از يك هزار و يكصد سال است  قم‌نشين […]
2016-08-29

الجامع في الطب تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان

الجامع في الطب  تالیف محمّد بن زكرياى رازى در بادليان   میان من و رازی داستان انس و ارادتی است به تقریب چهل ساله و بلکه بیشتر. به تقریب بیست سال گذشته درگیر  تحقیقات این زمینه در تاریخ پزشکی بوده ام.  یاددشاتهای انبوهی گرد آورده ام که بخشی به شکل […]